Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Dự án E-Enhance

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

BẠN CHƯA BIẾT GÌ VỀ DỰ ÁN?

Dự án "Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và địa phương về các giải pháp năng lượng tái tạo (NLTT) và sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng" thúc đẩy phát triển NLTT và sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm tại Việt Nam thông qua xây dựng năng lực cho các tổ chức xã hội nghề nghiệp và các cá nhân tiên tiến nòng cốt tại địa phương, nhằm tăng cường khả năng tiếp cận năng lượng và cải thiện điều kiện sống cho người dân Việt Nam.

KẾT QUẢ DỰ ÁN

cán bộ các tổ chức xã hội, nghề nghiệp địa phương được nâng cao nhận thức, kiến thức về NLTT và SDNLTKHQ

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

”Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và địa phương về các giải pháp năng lượng tái tạo và sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng”

 

21-08-2017

Dự án "Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và địa phương về các giải pháp năng lượng tái tạo (NLTT) và sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng" thúc đẩy phát triển NLTT và sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm tại Việt Nam thông qua xây dựng năng lực cho các tổ chức xã hội nghề nghiệp và các cá nhân tiên tiến nòng cốt tại địa phương, nhằm tăng cường khả năng tiếp cận năng lượng và cải thiện điều kiện sống cho người dân Việt Nam.

30-09-2018

Kết thúc


Trường học Xanh