Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Dự án

Hình minh họa
Dự án E-Enhance (2017-2021)

Dự án "Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và địa phương về các giải pháp năng lượng tái tạo (NLTT) và sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng"

Hình minh họa
Dự án Oxfarm - 2019

Dự án: Thúc đẩy các giải pháp năng lượng bền vững tại tỉnh Cà Mau để góp phần quản trị tốt nguồn tài nguyên nước khu vực Mê Công, giai đoạn 3

Hình minh họa
Dự án Oxfarm (2014-2015)

Dự án: Các giải pháp năng lượng thay thế để quản trị tài nguyên nước khu vực sông Mê Công

Hình minh họa
Dự án McKnight (2014-2015)

Dự án: Hỗ trợ sự tham gia của các bên liên quan và các giải pháp năng lượng thay thế trong kế hoạch phát triển năng lượng tại Việt Nam

Hình minh họa
Dự án UNPD - 2014

Dự án: Khuyến nghị thay đổi chính sách ưu đãi nhằm hạn chế sự tăng trưởng điện than và khuyến khích phát triển các nguồn năng lượng tái tạo – Giá than, chi phí đầu tư và vận hành của các nhà máy nhiệt điện than ở Việt Nam

Hình minh họa
Dự án GSI - 2014

Dự án: Chiến lược cải cách trợ cấp nhiên liệu hóa thạch