Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Chúng tôi là ai

  |   Viết bởi : GreenID Vietnam

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức phi lợi nhuận (NPO) của Việt Nam được thành lập dưới Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) theo quyết định số 840/QD-LHH ngày 27/12/2011.

GreenID hoạt động để góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững cho Việt Nam và khu vực Mê Công và hiện đang nỗ lực để trở thành một tổ chức phi chính phủ Việt Nam có uy tín và đi tiên phong trong thúc đẩy ngành năng lượng bền vững. GreenID nhận thấy rằng để thúc đẩy phát triển bền vững cần phải cùng lúc giải quyết đồng bộ các vấn đề liên quan tới các khía cạnh xã hội, quản trị và công nghệ. Với kinh nghiệm thực tiễn từ các dự án kết hợp với các ứng dụng tri thức và lý thuyết cập nhật trên thế giới. GreenID có thể đóng góp các giải pháp phát triển bền vững cho các chính sách và cộng đồng địa phương.

Tầm nhìn:

GreenID hướng tới sự phát triển bền vững cho người dân Việt Nam và vùng Mê Công dựa vào áp dụng rộng rãi các công nghệ và phương thức sản xuất xanh, sáng tạo đồng thời đổi mới trong quản trị môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

Sứ mệnh:

GreenID hoạt động nhằm đạt được những thay đổi cơ bản trong phát triển bền vững thông qua thúc đẩy xây dựng hệ thống năng lượng bền vững, quản trị hiệu quả môi trường và tăng cường sự tham gia tích cực của người dân vào quá trình xây dựng và thực thi các chính sách liên quan.

Giá trị: 

Chúng tôi tự hào: Với tinh thần tiên phong sáng tạo, hướng đến giải pháp, luôn tôn trọng bình đẳng, sẵn sàng hợp tác và chia sẻ, GreenID sẽ cống hiến cho sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Hướng tiếp cận:

GreenID áp dụng hướng tiếp cận dựa vào bằng chứng thực tiễn, hướng tới giải pháp kết hợp chặt chẽ với tích cực tư vấn và góp ý chính sách để xúc tác cho những thay đổi cơ bản về tư duy và hành động vì sự phát triển bền vững.

Mục tiêu 2016 - 2020:

Mục tiêu tổng quát: GreenID là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam có uy tín và đi tiên phong trong thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững.

Mục tiêu cụ thể:

1. GreenID trở thành một đơn vị nghiên cứu đáng tin cậy về tác động đa chiều của nhiệt điện than và các giải pháp năng lượng bền vững thay thế.
Với các nghiên cứu chất lượng, GreenID mong muốn cung cấp thông tin xác thực, tin cậy cho các nhà hoạch định chính sách và công chúng về tác động đa chiều của phát triển nhiệt điện than đối với sức khỏe, môi trường, xã hội và kinh tế. GreenID cũng sẽ tập trung nghiên cứu và đánh giá các giải pháp năng lượng thay thế để đáp ứng nhu cầu năng lượng một cách bền vững. Những kết quả nghiên cứu này là bằng chứng, cơ sở khoa học cho việc thúc đẩy các giải pháp năng lượng tái tạo phi tập trung và hoạt động tư vấn, góp ý chính sách.


2. GreenID phát triển phương pháp Lập kế hoạch Năng lượng địa phương (LEP) thành một mô hình kiến tạo và đẩy mạng ứng dụng các giải pháp năng lượng bền vững ở cấp cộng đồng.
GreenID hướng tới tăng cường tính tự chủ của cộng đồng địa phương trong lĩnh vực năng lượng. GreenID sẽ xây dựng một bản thiết kế mẫu để các cộng đồng có thể ứng dụng các giải pháp năng lượng phi tập trung và có tính hiệu quả cao. Với những lợi ích thực tế được các bên liên quan ghi nhận, GreenID mong đợi LEP sẽ được mở rộng và nhân rộng để mang lại các giải pháp năng lượng hiệu quả cho các cộng đồng nông thôn trên khắp cả nước.


3. GreenID thúc đẩy ưng dụng "gói phát triển xanh" bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở các giải pháp nước sạch và năng lượng bền vững cho các cộng đồng ở Việt Nam.
Với mục tiêu này, GreenID muốn minh chứng giá trị và hiệu quả của các giải pháp xanh trong việc đáp ứng nhu cầu phát triển của cộng đồng. Đồng thời, GreenID cũng mong muốn hỗ trợ chính quyền và cơ quan cấp tỉnh trong quá trình thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh. GreenID hi vọng sẽ mang lại đóng góp tích cực cho quá trình chuyển đổi sang phát triển xanh ở cấp tỉnh và cấp quốc gia.


4. GreenID hỗ trợ Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA) trở thành một liên minh có uy tín về tư vấn chính sách phát triển năng lượng bền vững tại Việt Nam.
GreenID cùng với các đối tác mong muốn xây dựng VSEA trở thành một diễn đàn tập trung các sáng kiến và nỗ lực hướng tới sự phát triển bền vững của ngành năng lượng Việt Nam. GreenID cam kết sẽ hỗ trợ tích cực cho VSEA trong công tác điều phối, phát triển diễn đàn, tư vấn và góp ý chính sách.


5. GreenID tăng cường sự tham gia của công chúng vào quá trình xây dựng và thực thi các chính sách, giải pháp liên quan tới năng lượng, tài nguyên nước và biến đổi khí hậu.

GreenID sẽ tích cực tham gia vào quá trình đóng góp ý kiến xây dựng và giám sát thực thi các văn bản pháp luật và chính sách có liên quan tới ba lĩnh vực trên dựa vào các cơ chế và quy định hiện hành của pháp luật. Đây là cơ hội thuận lợi và chính thức để GreenID truyền tải tới các nhà hoạch định chính sách thông điệp và những bằng chứng thực tế về sự cần thiết phải chuyển đổi lĩnh vực năng lượng và tài nguyên nước theo hướng xanh và sạch hơn. Với vai trò của một tổ chức tư vấn chính sách sáng tạo, GreenID sẽ thường xuyên tổ chức các thảo luận và chia sẻ về sự phát triển trong lĩnh vực năng lượng, tài nguyên nước và biến đổi khí hậu. Thông qua các mối quan hệ đối tác hiện có với các nhà hoạch định chính sách và các tổ chức, GreenID cũng sẽ làm cầu nối đưa mối quan tâm và tiếng nói của người dân tới các nhà hoạch định chính sách. 

GreenID và những con số:

Nhân lực

Hỗ trợ đảm bảo chuyển dịch công bằng