Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

PHÁT TRIỂN XANH

  |   Viết bởi :

Đưa tiếng nói của cộng đồng đến trung tâm chính sách

Chương trình Phát triển xanh của GreenID hướng tới việc thúc đẩy các sáng kiến xanh, các mô hình bền vững dựa vào cộng đồng, thúc đẩy các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tận dụng nguồn năng lượng địa phương. Giảm thiểu biến đổi khí hậu, triển khai các biện pháp và cải thiện công tác quản lý môi trường là những hoạt động chính trong chương trình phát triển xanh của GreenID.

GreenID cho rằng tiếng nói của những cộng đồng chịu thiệt thòi nên được đưa vào trọng tâm của các chính sách công. Thông qua nghiên cứu Kế hoạch Hành động Tăng trưởng Xanh quốc gia (GGAP), các dữ liệu thực tế và quy hoạch, GreenID đã chủ động tham gia vào ngành năng lượng xanh, cung cấp các giải pháp có căn cứ thực tiễn và hỗ trợ thực thi GGAP. Ở cấp tỉnh, GreenID hỗ trợ chính quyền địa phương bằng cách chia sẻ kiến thức, hỗ trợ các sáng kiến địa phương trong khuôn khổ GGAP và lồng ghép kế hoạch năng lượng địa phương (LEP) vào quá trình triển khai GGAP tại cộng đồng, góp phần vào phát triển nông thôn, và tạo ra các giá trị địa phương. Bên cạnh hoạt động cung cấp các giải pháp năng lượng và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, GreenID cũng có cung cấp dịch vụ năng lượng sạch cũng như các giải pháp điện dự phòng cho khu vực thiên tai.