Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

KẾT QUẢ DỰ ÁN

cán bộ các tổ chức xã hội, nghề nghiệp địa phương được nâng cao nhận thức, kiến thức về NLTT và SDNLTKHQ

Tham gia Dự án