Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

KẾT QUẢ DỰ ÁN

200 thành viên tham gia khóa đào tạo cơ bản về NLTT & SDNLTKHQ

30 thành viên tham gia khóa đào tạo nâng cao

5 khoá tập huấn cơ bản 

2 khoá tập huấn nâng cao

5 trường học tham gia dự án Trường học xanh 

Tham gia Dự án